Algemene Voorwaarden Bezemers Groep
U bevindt zich hier:Home/Algemene Voorwaarden Bezemers Groep
Artikel 1: Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, overeenkomsten met en leveringen door Bezemers Groep en/of de tot haar groep behorende vennootschappen, hierna tezamen “wij” of “ons”, zijn deze algemene voorwaarden exclusief van toepassing. In deze algemene voorwaarden wordt onder de tot de groep behorende vennootschappen verstaan: bepaalde vennootschappen waarover Bezemers Groep onmiddellijke, dan wel middellijke zeggenschap heeft en/of elke vennootschap welke op enigerlei wijze gelieerd is aan BezemersGroep.nl.
1.2. Eventueel van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard. Dergelijke afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
1.3. De toepasselijkheid van enige door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestaande overeenkomst(en) tussen ons en de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op alle volgende overeenkomsten tussen ons en de wederpartij.
1.6. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Artikel 2: Aanbiedingen (offertes)
2.1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.
2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, afbeeldingen en andere gegevens zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2.3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de opdracht.
2.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een door de wederpartij voor akkoord ondertekende offerte retour hebben ontvangen of, indien niet met een –schriftelijk geaccordeerde- offerte is gewerkt, wij de opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd. De offerte of de opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde persoon. De kosten door ons gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
3.3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbiedingen (offertes) c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat wij met de feitelijke uitvoering daarvan zijn aangevangen. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer
beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.6. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

Artikel 4: Prijzen
4.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk opdrachtdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremiën en andere kosten;
– gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats (Incoterm EXW);
– exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
– vermeld in Euro’s (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.3. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld. Indien een dergelijke stijging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst geschiedt, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door ons in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten. Indien wij de zaken reeds hebben aangemaakt vóór tijdige ontbinding, dan blijft de wederpartij gehouden, indien wij dit wensen, de zaken tegen de voor de verhoging geldende prijzen af te nemen.

Artikel 5: Bescherming van rechten
5.1. Ten aanzien van de aanbiedingen en/of door ons ter beschikking gestelde catalogi en/of tekeningen etc., alsmede ten aanzien van de bijlagen die onderwerp kunnen zijn van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom of een daarmee op één lijn te stellen recht, blijven eigendom van ons. Deze stukken mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden ter inzage worden gegeven of op andere wijze worden gebruikt dan overeengekomen. Zij dienen op verzoek van ons onmiddellijk aan ons te worden teruggegeven.
5.2. Ingeval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van wederpartij ontvangen, neemt de wederpartij de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handels-model, of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart ons ter zake van alle vorderingen van welke derde dan ook.

Artikel 6: Levering en levertijd
6.1. De meest recente bepalingen van de Incoterms zijn van toepassing voor zover zij niet afwijken van deze algemene voorwaarden. In de offerte en/of de orderbevestiging zal de door ons geprefereerde Incoterm worden opgenomen. Indien in de offerte en/of orderbevestiging geen Incoterm is opgenomen geschiedt levering af fabriek (Incoterm EXW). Als tijdstip van levering geldt het moment dat de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van de wederpartij op het terrein van ons ter beschikking van de wederpartij zijn gesteld.
6.2. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij levering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
6.3. Wij behouden ons het recht voor in gedeelten te leveren. In een dergelijk geval zal iedere aflevering worden beschouwd als een afzonderlijke transactie. Deelleveranties kunnen
afzonderlijk worden gefactureerd. De wederpartij is verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden.
6.4. Levering op afroep moet binnen de overeengekomen termijn worden afgeroepen en afgenomen. Door het enkele verloop van een afroeptermijn is de wederpartij in gebreke en hebben wij het recht de overeenkomst al dan niet te ontbinden, of de zaken te verzenden.
6.5. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft geen recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding of niet nakoming dan wel opschorting van enig voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. De wederpartij is in dat geval evenmin gerechtigd de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Bij overschrijding van de levertijd door ons om andere dan in lid 6.6. van dit artikel genoemde reden heeft de wederpartij wel het recht ons schriftelijk een nieuwe leveringstermijn te stellen, bij niet inachtneming waarvan de wederpartij gerechtigd is de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, door een schriftelijke verklaring te ontbinden. De wederpartij heeft ook in dat geval geen recht op vergoeding van enig door hem geleden schade.
6.6. De levertijd zal in ieder geval worden verlengd met de duur van de periode waarover door overmacht of door al dan niet verwijtbaar toedoen van de wederpartij vertraging in de levering is veroorzaakt. Ingeval de vertraging in de levertijd door toedoen van de wederpartij is veroorzaakt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.7. De Levering is in Nederland exclusief de waddeneilanden. €46,00 ex btw. Hiervoor is een tarief ter navraag. en buitenland €65,00 ex btw.
6.8. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen zodra zij door ons worden aangeboden. Alle kosten en schade die voor ons ontstaan wegens niet-afname door de wederpartij van (een gedeelte van) de door hem bestelde zaken, zijn voor rekening en risico van de wederpartij, kosten van opslag daaronder begrepen.

Artikel 7: Transport/Risico
7.1. De wijze van transport, indien en voor zover door ons verzorgd, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de (meer)kosten daarvan te zullen dragen.
7.2. De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoerschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 8: Overmacht (Niet toerekenbare tekortkomingen)
8.1. Er is sprake van overmacht aan de zijde van ons indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd – al dan niet tijdelijk – door omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van ons, en waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
8.2. Ingeval overmacht langer voortduurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, voor het gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, op te schorten dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook gehouden te worden. Met de wederpartij zal overleg gepleegd worden.
8.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de
betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheden is gebleken.
8.4. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen, zowel contractueel als op grond van de wet en/of regelgeving, beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.
9.2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor aan ons toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Onze aansprakelijkheid voor alle overige schade, zoals indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, schade door omzet en/of winstderving, gemiste goodwill, schade aan vermogensbestanddelen en schade door bedrijfsstagnatie waaronder werkonderbreking, is uitgesloten.
9.3. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze bedrijfsleiding is onze aansprakelijkheid voor de sub 9.2 genoemde directe schade beperkt tot een bedrag gelijk aan 50% van de factuurwaarde betreffende de gebrekkige zaken waardoor de schade is veroorzaakt. Bij levering in gedeelten zijn wij tot ten hoogste 50% van het betreffende gedeelte van het factuurbedrag gehouden schade te vergoeden.
9.4. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat en/of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is onze totale aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot een bedrag van € 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke mocht ontstaan aan enige zaak waaraan wij werkzaamheden hebben verricht, verrichten of zullen verrichten, alsmede voor hetgeen zich in die zaak bevindt of daarvan deel uitmaakt, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van onze onderneming of door personen waarvan wij ons op andere wijze bedienen. Ter zake is onverschillig of de zaak zich onder ons bevindt, dan wel elders.
9.6. Aansprakelijkheidsbeperkende-, uitsluitende- of vaststellende voorwaarden welke door derden aan ons kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door ons aan de wederpartij worden tegengeworpen.
9.7. Overigens vervalt iedere vordering tegen ons door het enkele tijdsverloop van één jaar na het ontstaan van die vordering tenzij ter zake voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tegen ons aanhangig is gemaakt.
9.8. Alle verweermiddelen die wij aan de met de wederpartij gesloten overeenkomst ter afwering van onze aansprakelijkheid kunnen ontleden, kunnen door ons personeel en derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld jegens de wederpartij worden ingeroepen, als ware het personeel en de derden zelf partij bij de overeenkomst.
9.9. De wederpartij vrijwaart ons, ons personeel dan wel door of vanwege ons tewerkgestelde personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door dié derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met van ons afkomstige zaken.

Artikel 10: Klachten
10.1 Onder klachten worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de deugdelijkheid van de leveringen.
10.2. Klachten betreffende uitwendig waarneembare gebreken, (tekorten of beschadigingen) van het geleverde en/of de verpakking dienen schriftelijk te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na de levering, als bedoeld in artikel 6, van de zaken. Klachten betreffende niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk na ontdekking doch in ieder geval binnen 6 maanden na levering, als bedoeld in artikel 6, van de zaken bij ons te geschieden onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. Bij overschrijding van bovengenoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen ons ter zake van de gebreken.
10.3. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. Zaken waarover wordt geklaagd, moeten totdat wij de klacht hebben onderzocht, in staat van aanvoer en ongesorteerd worden gelaten.
10.4. Indien de klacht door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken naar onze vrije keuze te vervangen of te repareren zonder afbreuk te doen aan de beperking van onze aansprakelijkheid als uiteengezet in artikel 9 van deze algemene voorwaarden..
10.5. Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons en geeft de wederpartij geen recht op verrekening.
10.6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.
10.7. Toegezonden geretourneerde zaken moeten verpakt zijn in de originele verpakking. De retour gezonden zaken moeten, naast de originele verpakking en een vrachtbrief, voorzien zijn van een door ons afgegeven retourbon. Zaken zonder een door ons afgegeven retourbon, moeten worden geweigerd.
10.8. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, lengte en dikte, welke technische onvermijdelijk zijn, dan wel volgens de handelsusanties algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor klachten. Bij aanbieding of levering volgens monster geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee-hoedanigheid. De door ons af te leveren hoeveelheid zal de met de koper overeengekomen hoeveelheid met 5% mogen overschrijven en door de koper geaccepteerd moeten worden. Gegevens en afbeeldingen uit prijscouranten, brochures en dergelijke geven geen recht op levering volgens die gegevens, terwijl evenmin schadevergoeding ter zake kan worden gevorderd.

Artikel 11: Garantie
11.1. Een garantie voor door ons vervaardigde (onderdelen van) zaken wordt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet verstrekt.
11.2. De garantie voor (onderdelen van) zaken die wij zelf niet hebben vervaardigd doch door ons worden geleverd en worden geplaatst, is beperkt tot de garantie die wij van onze toeleverancier verkrijgen.
11.3. Zonder afbreuk te doen aan de beperking van onze aansprakelijkheid als uiteengezet in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, strekt de garantie zich in geen geval verder uit dan tot het kosteloos herstellen van de ontstane gebreken van het geleverde danwel tot het gratis leveren van nieuwe delen, met dien verstande dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor enige als gevolg hiervan door opdrachtgever en/of afnemer geleden schade.
11.4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de met ons gesloten overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, vervalt ieder recht op garantie.

Artikel 12: (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud
12.1. De eigendom van de door ons geleverde (en eventueel doorgeleverde en doorverkochte) zaken berust bij ons en gaat pas op de wederpartij over na volledige voldoening door de wederpartij van al hetgeen wij, uit welke hoofde dan ook, van de wederpartij te vorderen hebben, met inbegrip van rente en kosten en eventuele schadevergoeding.
12.2. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij de wederpartij verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht in (de) nieuw ontstane za(a)k(en) en/of de met het geleverde samengestelde za(a)k(en), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door ons geleverde (oorspronkelijke) zaken.
12.3. In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij dan wel wanneer wij de vrees hebben dat de wederpartij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, hebben wij het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het deel van de order ten aanzien waarvan nog geleverd moet worden te ontbinden en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, zulks onverminderd onze recht om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.
12.4. De wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of aan derden enig beperkt recht erop te verlenen. De zaken mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde. Het is de wederpartij wel toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgegeven zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Indien de wederpartij de zaken vervreemdt of aan derden enig recht erop verleent, vestigt de wederpartij reeds nu voor alsdan een stil -pandrecht op alle rechten en aanspraken die hij bij (door) verkoop van deze zaken verkrijgt op die derden, tot zekerheid van de nakoming door de wederpartij van al hetgeen wij op het moment van vestiging van dat pandrecht nog van de wederpartij te vorderen hebben, althans zal de wederpartij zo nodig en zodra dit mogelijk is zijn medewerking verlenen aan de vestiging en registratie van dit stil pandrecht.
12.5. De wederpartij is gehouden de onder de eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polis van deze verzekering aan ons op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 13: Betaling
13.1. Betaling geschiedt hetzij a contant, hetzij op één van de bankrekeningen van ons. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
13.2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
13.3. Indien door de wederpartij een overeengekomen betalingstermijn of de algemene betalingstermijn is overschreden, vervallen de aan de wederpartij op de factuur toegekende kwantumkortingen en is hij van rechtswege, zonder dat enig voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Met ingang van de datum waarop de wederpartij met betaling in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van ons op de wederpartij opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
13.4. Ingeval dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte van zijn bedrijf inbrengt in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
13.5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd onze vordering op de wederpartij te verrekenen met hetgeen wij aan de wederpartij verschuldigd zijn of zullen worden. Geschillen van welke aard ook geeft aan de wederpartij niet het recht tot uitstel van de betaling.

Artikel 14: Rente en kosten
14.1. Met ingang van de dag waarop de wederpartij in verzuim is ons te betalen, is de wederpartij aan ons over alle verschuldigde bedragen een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand zolang zijn betalingsverzuim voortduurt.
14.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 15: Compliance
15.1. De wederpartij heeft de verplichting om zich vertrouwd te maken met en zorg te dragen voor volledige naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften, regels en andere vereisten van de bevoegde overheidsinstantie(s) in verband met de aankoop, de ontvangst, het gebruik, het transport en de afzet van de zaken.
15.2. Alle toepasselijke import- en exportwetgeving, regels, bevelen en eisen, met inbegrip van maar niet beperkt tot die van de rechtsgebieden waarbinnen wij zijn gevestigd of waarbinnen de wederpartij is gevestigd of van waar de zaken kunnen worden geleverd, zullen van toepassing zijn met betrekking tot de ontvangst en het gebruik van de zaken. In geen geval zal de wederpartij de zaken gebruiken, overdragen, vrijgeven, invoeren, uitvoeren, wederuitvoeren, omleiden of overladen in strijd met de toepasselijke wet- of regelgeving, verordeningen, bepalingen of vereisten.
15.3. Indien de wederpartij de zaken invoert of uitvoert in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, zal de wederpartij zelf volledig verantwoordelijk zijn voor eventuele boetes of sancties die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd en zal de wederpartij ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle boetes, sancties en kosten (inclusief juridische kosten) waar wij in verband met de overtreding mee worden geconfronteerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht
16.1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, Wenen 11 april 1980, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: Geschillen
17.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Burgerlijke Rechter in Nederland.
17.2. In geval van een verschil van mening over de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.


Bereikbaarheid
• Een parkeerplaats bij het werk ten behoeve van laden/lossen en de stellers bus met het gereedschap en hulpmiddelen voor montagewerk, zal door opdrachtgever kosteloos ter beschikking worden gesteld;
• De toegang tot de werkruimte, waar levering en montage moet plaatsvinden is onbelemmerd bereikbaar waardoor de voortgang niet wordt vertraagd. Mogelijke vertraging is voor rekening van opdrachtgever;
• Indien een kraan, lift of ander transportmiddel gebruikt moet worden dient deze, met bediening, voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en voldoen aan veiligheidsvoorschriften.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 Bezemers BV | sitemap | rss